Katecheza dla dorosłych


     Międzynarodowa Rada do Spraw Katechezy uznała, że Katecheza dla dorosłych jest pierwszym podstawowym, integralnym i systematycznym pogłębianiem wiary, otrzymanej na chrzcie św., a rozwój wiary dokonuje się w ciągu całego życia człowieka, zmierzając do pełnej doskonałości w Chrystusie. 
     O konieczności ciągłej katechizacji mówił Jan Paweł II w swoim nauczaniu apostolskim. Ojciec św. uważał, że prowadzona przez kościół katechizacja nie może zatrzymać się na progu wieku dojrzałego, a w adhortacji z 16 X 1979 r. /po Synodzie Biskupów/ papież powiedział, że katecheza dla dorosłych była jedną z największych trosk tego Synodu. Jest to najznakomitsza forma katechezy - napisał papież - ponieważ zwraca się ona do osób wykonujących najważniejsze zadania i w ogóle zdolnych do życia według orędzia chrześcijańskiego i to z jego pełni.
     Katecheza dla dorosłych znajduje szczególne uzasadnienie w naszych czasach, ponieważ jesteśmy „zalewani” różnymi informacjami, które nie zawsze są zgodne z wolą Bożą. Zmagając się z różnymi problemami i wątpliwościami, sami potrzebujemy wskazówek, jak żyć i świadczyć w wierze, ponieważ to my jesteśmy odpowiedzialni za własne rodziny. Tymczasem nasza wiara, często niedojrzała czy zwyczajowo przyjęta na podstawie tradycji, nie zawsze wytrzymuje próbę w trudnych okolicznościach życiowych, dlatego powinna być stale wzmacniana i odnawiana.
     Nie sposób przecenić uczestnictwo w katechezie dla dorosłych, bowiem:
     - Systematyczna katecheza buduje i umacnia w nas dojrzałą wiarę;
     - Umacnia więzi we wspólnocie parafialnej;
     - Kształtuje nowy stosunek do wiary i uczestnictwa w życiu Kościoła;
     - Jest wsparciem dla chrześcijan zagubionych i poszukujących Boga.
     Katecheza dla dorosłych w naszej parafii jest prowadzona od kilku lat. Naszym opiekunem duchowym jest ks. Proboszcz Andrzej Cuber. Źródłem, z którego czerpiemy naukę na katechezie, jest słowo Boże. Czytając i rozważając słowa Pisma św. wierzymy, że w ten sposób możemy zbliżyć się do Boga, do większej z nim zażyłości. Jesteśmy grupą otwartą, spotykamy się w każdy czwarty piątek miesiąca po wieczornej Mszy św., w salce nad kaplicą.
     Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją wiarę i włączyć się w nurt życia naszej parafii i Kościoła.