Wspólnota Pielgrzymkowa


 

 

 

WSPÓLNOTA

PIELGRZYMKOWA
PARAFII

NAJŚWIĘTSZEGO

SERCA

PANA JEZUSA
W CHORZOWIE BATORYM

 

 

 

 

 

     Gdy ponad czterdzieści lat temu, troje Parafian, dziękując Bogu za zdane egzaminy, wyruszało pieszo na Jasną Górę, nikt się nie spodziewał, że właśnie dają początek czemuś, co po kilku latach rozrośnie się w nową wspólnotę – Wspólnotę Pielgrzymkową parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym.
     Należą do niej członkowie wszystkich wspólnot działających w parafii. Najważniejszym wydarzeniem w jej życiu, jest coroczna, trzydniowa piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Bie-

rze w niej udział ok. 90-100 osób, zarówno mieszkających na stałe w parafii jak i wywodzą-

cych się z niej, lecz obecnie mieszkających po za nią. To coroczne pielgrzymowanie, obok wymiaru duchowego, jest dla nich także okazją powrotu do swoich korzeni, do miejsca swo-

jego urodzenia.

     W ciągu całego roku Wspólnota spotyka się na comiesięcznych spotkaniach formacyj-

nych. Jej członkowie aktywnie włączają się w życie parafii zarówno duchowe: nabożeństwa, czuwania, organizowanie innych pielgrzymek jak i techniczne: organizacja festynów para-

fialnych, wykonywanie dekoracji, pomoc w remontach itp.

     Aktualne informacje: https://www.facebook.com/wspolnota.pielrzymkowa.NSPJ/