Apostolstwo Dobrej Śmierci


Apostolstwo Dobrej Śmierci to wspólnota modlitewna, której członkowie powierzyli ostatnie chwile swojego życia Matce Bożej - Patronce Dobrej Śmierci i św. Józefowi, wypraszając za ich wstawiennictwem u Miłosiernego Boga łaskę dobrej śmierci dla siebie, dla swoich bliskich i dla grzeszników całego świata, byśmy w chwili śmierci byli zaopatrzeni w zbawienną moc sakramentów świętych.
Większość z nas zobowiązała się do codziennej modlitwy w tej intencji oraz do doskonalenia się w wierze, w Chrystusa Zmartwychwstałego (deklaracje dotyczą trzech stopni członkowstwa). Jezus w Ewangelii wg św. Łukasza mówi do nas: ...i wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie której się nie spodziewacie - Syn Człowieczy przyjdzie.
Właśnie o tą „gotowość" modlimy się podczas naszych miesięcznych Mszy św. w drugie piątki miesiąca o godz. 18.00 oraz w trakcie sobotnich spotkań modlitewnych o godz. 7.15 pochylając się nad 7-ma boleściami Matki Chrystusa.
Koordynacją wielorakich działań A.D.Ś. w skali całego kraju, a dotyczących ożywienia duchowości członków - zajmują się Misjonarze Świętej Rodziny przy Sanktuarium Maryjnym w Górce Klasztornej k/Łobżenicy i obejmuje ona działalność wydawniczą materiałów formacyjnych, prowadzenie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, itp.
W poszczególnych Parafiach opiekę duchową nad członkami wspólnoty sprawuje kapłan, natomiast sprawy organizacyjne są w rękach tzw. zelatorów.
Nasza wspólnota zawiązana została w 2008 r. w wyniku zgłoszonych deklaracji przez ponad 200 parafian i osób spoza naszej Parafii. Na dzień 31.12.2015 r. zarejestrowanych jest około 250 osób, a 21 z nich Pan powołał już do wieczności.
Wierząc w moc szczerej i żarliwej modlitwy do Miłosierdzia Bożego, za grzeszników, a zwłaszcza za bliskich śmierci, zapraszamy do naszej wspólnoty wszystkich, którym na sercu leży zbawienie wieczne własne, naszych bliskich i ludzi całego świata.
Zachętą do aktywnego włączenia się do takiej modlitwy niech są słowa Jezusa z Mateuszowej Ewangelii: ...nie jest wolą Ojca waszego, który jest w Niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. I w tej intencji podejmujemy Jezusowe dzieło zbawienia świata.