Poradnia Życia Rodzinnego


Poradnia zaprasza w środy o godz. 16.00

(po wcześniejszym umówieniu: 504 728 907)

PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA
     Osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński muszą się odpowiednio do niego przygo- tować. Przed zawarciem małżeństwa należy odbyć nauki przedmałżeńskie , które są prowadzone przez Kapłana wraz z doradcą życia rodzinnego. Po cyklu nauk (co do zasady 3 spotkania), należy odbyć 3 wi- zyty indywidualne z Doradcą Życia Rodzinnego.

W ramach indywidualnych spotkań z Doradcą oma- wiane są kwestie naturalnych metod planowania ro- dziny, a także indywidualna rozmowa na temat danej pary, ich szeroko pojmowane zapatrywania na mał- żeństwo sakramentalne, wychowanie dzieci w wierze katolickiej. Narzeczeni są też zobowiązani do uczestniczenia w Dniu Skupienia dla Narze- czonych.

     Należy pamiętać, iż protokół przedmałżeński spisuje się na 3 miesiące przed planowa- nym ślubem, zatem odpowiednio wcześniej należy skończyć nauki przedmałżeńskie a także odbyć spotkania w Poradni Życia Rodzinnego.

     Spotkania w Poradni Życia Rodzinnego odbywają się w środy o godz. 16.00 (po wcze- śniejszym umówieniu się z Doradcą Ewą Latacz pod nr tel. 504-728-907). Pomiędzy poszcze- gólnymi spotkaniami, przede wszystkim pomiędzy 1 a 2 spotkaniem powinna być przerwa ok. 1 miesiąca. Dlatego też najlepiej odbyć te spotkania około pół roku przed planowanym ślubem.